Spirometria – rodzaj badania medycznego, podczas którego dokonywany jest pomiar objętości i pojemności płuc oraz badane są przepływy powietrza znajdującego się w płucach oraz oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego człowieka. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

Spirometria jest najczęściej wykorzystywanym badaniem czynnościowym płuc, niezbędnym do diagnozowania, kontrolowania i leczenia chorób obturacyjnych, które powodują zwężenie dróg oddechowych i tym samym przyczyniają się do problemów z oddychaniem.

Jak wygląda badanie?

Badanie jest bezbolesne. Wykonuje się je w pozycji siedzącej. Badanie poprzedzone jest wywiadem pacjenta z lekarzem, pielęgniarką/pielęgniarzem.

Po przeprowadzeniu wywiadu, pacjentowi zostaje założony na nos klips, który powoduje, że możliwe jest oddychanie jedynie przez ustnik rejestrujący przepływ powietrza. Pacjent poddający się badaniu spirometrycznemu wypełnia polecenia lekarza/personelu pielęgniarskiego dotyczące sposobu oddychania - tylko w ten sposób spirometria zostanie przeprowadzona prawidłowo, a wyniki będą wiarygodne.

Przygotowanie do badania:

Spirometria wymaga przygotowania. Badanie nie może odbyć się tuż po wysiłku fizycznym i obfitym posiłku. Osobom palącym papierosy, zaleca się powstrzymanie od tej czynności na co najmniej kilka godzin przed planowanym badaniem.

Wyniki spirometrii są przedstawione w postaci wartości liczbowych oraz wykresów. Są dostępne dla pacjenta bezpośrednio po badaniu. Spirometria wymaga interpretacji wyników przez lekarza.