KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROGRAMU:

I. Kryteria kwalifikacji dotyczącej zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego dla par:

1. ukończone 20 lat pary w dniu zgłoszenia;
2. zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego;
3. przedłożenie realizatorowi wypełnionego druku świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisanie oświadczenia, że nie są uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie w ostatnich 3 latach;
4. stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy przed zgłoszeniem do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego:

1) Czynnik jajowodowy:

a. u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
b. u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
c. u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności <3 lat, endometrioza, zaburzenia jajeczkowania).

2) Niepłodność idiopatyczna:

a. jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat;
b. jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.

3) Czynnik męski:

a. całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI;
b. liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata;
c. liczba plemników > 10 mln - tak jak w niepłodności idiopatycznej.

4) Endometrioza

a. I, II stopień - tak jak niepłodność idiopatyczna;
b. III, IV stopień - tak jak czynnik jajowodowy.

5) Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.

6) Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli

II. Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego:

1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
2. nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
3. nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5. brak macicy


III. Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej w zakresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej:

1. kobieta/dziewczynka aplikująca do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu;
2. kobieta/dziewczynka aplikująca do Programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyła w podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat – druk zgodny z załącznikiem B lub druk zgodny z załącznikiem BB w przypadku dziewczynek, które nie ukończyły 18 r.ż.;
3. u kobiety/dziewczynki aplikującej do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną choroba nowotworowa lub inna choroba, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej.
Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 muszą być spełnione, aby uczestniczyć w Programie. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryterium stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.

IV. Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej w za-kresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej.

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu lub przeciwskazania medyczne lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu, pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu zgodnej z załącznikiem C lub z załącznikiem CC w przypadku uczestniczek, które nie ukończyły 18 r.ż. powoduje wyłączenie z Programu.

Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z Programu dla mieszkańców województwa mazowieckiego, wypełnijcie dostępny po prawej stronie formularz informacyjny. Wrócimy do Was z kompletem informacji o zasadach i przebiegu rekrutacji do programu.